Najčastejšie otázky

Aký je harmonogram súťaže?

Harmonogram súťaže, ktorá prebieha v školskom roku 2019 - 2020, je nasledovný:

 • Prvé kolo – online kvíz: od 1. októbra do 21. novembra 2019
  Najlepšie tímy postúpia do ďalšej fázy súťaže.
 • Druhé kolo – zadanie: od 25. novembra 2019 do 7. februára 2020
                     - prezentácia pred odbornou porotou: 20. marca 2020

Odovzdávanie cien všetkým víťazom národných kôl sa uskutoční 19. a 20. mája 2020 v Európskej centrálnej banke vo Frankfurte nad Mohanom.

Upozorňujeme, že harmonogram sa môže zmeniť.

Ako sa zaregistrovať?

Je to jednoduché. Stačí vyplniť tento formulár. Registrácia je možná od 1. októbra 2019.

Koľko členov môžeme mať v tíme?

Najviac päť členov, plus jeden učiteľ.

Platí sa za účasť nejaký poplatok?

Nie, účasť je bezplatná.

Aké sú vekové obmedzenia?

Študenti musia byť vo veku od 16 do 19 rokov.

Čo sa stane, ak sa chceme do súťaže zapojiť, ale náš učiteľ nie?

Na vstup do súťaže je účasť učiteľa potrebná. Bez učiteľa sa teda, žiaľ, do súťaže zapojiť nemôžete.

Ako sa môžeme pripraviť na kvíz?

Prípravu začnite cvičným kvízom, ktorý si môžete vyskúšať, koľkokrát chcete.

Ako sa dozvieme, či sme postúpili do ďalšieho kola?

Úspešné tímy dostanú po skončení kvízu e-mail s pozvánkou do druhého kola (zadanie).

Aké sú podmienky postupu do druhého kola?

Tímy, ktoré v kvíze dosiahnu skóre 95% a vyššie automaticky postúpia do 2. kola (zadanie).

Postupujúce tímy budeme o registrácii do ďalšieho kola informovať e-mailom. E-mailovú pozvánku na registráciu do 2. kola môžu získať aj tímy so skóre blížiacim sa 95% na základe rozhodnutia poroty súťaže. Ak počet kvalifikovaných tímov nedosiahne minimálny počet 20, pozvánku dostanú ďalšie tímy v poradí s najlepším skóre.

Čo je našou úlohou v druhom kole (zadanie)?

Úlohou súťažných tímov je pripraviť projekt na zadanie, ktoré dostanú tímy postupujúce do druhého kola pred jeho začiatkom e-mailom od odbornej poroty.   Spravidla ide o spracovanie vopred zvolenej ekonomickej témy vo forme krátkeho videa, infografiky, písomnej eseje a pod. Cieľom zadania je priblížiť vybranú tému cieľovej skupine mladých ľudí (rovesníkov alebo mladších) bez ekonomického vzdelania.

 

Súťažné tímy si pri príprave projektu zvolia formát podľa vlastného výberu. Kreativita a originalita sú vítané, dôležitý je ale najmä obsah. Pri príprave projektu môžu študenti pracovať s infografikou, textami, animáciami, prezentáciami, videami a pod. Možné je využitie akýchkoľvek dostupných zdrojov (napr. internetové stránky ECB, NBS, sociálne médiá a pod.), potrebné je ale ich citovanie v projekte. Na projekte by mali spolupracovať všetci členovia tímu.

 

Pokiaľ má zvolený projekt textovú podobu (napr. esej, scenár, grafika), nemal by počet slov presiahnuť 2.000 (t.j. približne dve strany A4). Ak si zvolíte audio-vizuálnu podobu (napr. krátky videoklip, videoblog, rozhovor), dĺžka projektu by nemala presiahnuť 7 min. V každom prípade, zvoľte jazyk a formu tak, akoby ste tému vysvetľovali rovesníkom alebo mladšiemu súrodencovi (cca 15 rokov). Technická úroveň (napr. pri videách) sa neposudzuje.

 

Poslaním projektu súhlasíte so zverejnením v rámci komunikačných aktivít ECB alebo NBS bez nároku na autorské práva. V projekte sa vyhnite predstavovaniu členov tímu, či školy s ohľadom na anonymitu pri posudzovaní poroty, t.j. využívajte najmä názov tímu.

 

Majú byť zadanie a prezentácia vypracované v konkrétnom jazyku?

Jazykom súťaže, ktorú organizuje národná centrálna banka, je jazyk príslušnej krajiny.

Môžeme pri vypracovaní zadania požiadať o pomoc aj ďalších spolužiakov?

To závisí od rozhodnutia zodpovedného učiteľa. Živá diskusia so spolužiakmi o projekte môže byť pre ostatných študentov zaujímavá a môže pomôcť aj vášmu projektu.

Čo znamená prezentácia pred odbornou porotou?

Na prezentáciu pred odbornú porotu pozývame 5 finalistov, tzn. 5 tímov, ktorých projekty vyhodnotila porota ako najlepšie. Úlohou tímov postupujúcich do tretieho kola súťaže bude prezentovať váš projekt odbornej porote NBS. Prezentácia sa uskutoční v priestoroch NBS. Cestovné a náklady na ubytovanie jednotlivých tímov a ich učiteľského sprievodu preplatí NBS.

Úlohou tímov je prezentovať, resp. obhájiť svoj projekt pred odbornou porotou. Znamená to nielen prezentovať samotný projekt (napr. video, infopanel, prezentácia hlavných bodov eseje a pod.) ale aj akési „making of“, tzn. porotu bude zaujímať čo považujete vo vašom projekte za najdôležitejšie, aké zdroje ste využili, aká bola úloha jednotlivých členov v tíme a pod. Každý tím bude mať cca 10 min. na obhajobu svojho projektu a následne 10 minút na otázky poroty a odpovede tímu. K obhajobe projektu môžu byť použité rôzne pomôcky, ktoré tímy doručia najneskôr v deň konania finále (napr. postery, prezentácia v Powerpointe, a pod.).

Členovia tímu sa môžu radiť medzi sebou, ale nie s učiteľom. Do zodpovedania otázok by sa mali podľa možnosti zapájať všetci členovia tímu.

Po skončení všetkých prezentácií a zodpovedaní otázok porota vyberie víťazný tím. Rozhodnutie poroty bude oznámené v prítomnosti všetkých zúčastnených tímov. Všetci študenti, ktorí sa zúčastnili na prezentácii, získajú diplom a vecné ceny.

 Podrobnejšie informácie o priebehu finálového dňa pošleme vopred vybraným piatim finalistom e-mailom.

 

Kto bude hodnotiť projekty a prezentácie?

Projektry a prezentácie bude hodnotiť porota zložená z odborníkov príslušnej národnej centrálnej banky.

Bude odborná porota pri hodnotení zadania vedieť, z ktorej sme školy?

Nie. Všetky doručené projekty budú pred hodnotením anonymizované (porota bude poznať len názov tímu) a každý tím bude hodnotený podľa rovnakých kritérií.

Na čo sa bude pri hodnotení projektov prihliadať?

Porota bude projekty hodnotiť najmä na základe nasledujúcich kritérií:

 • presnosť vyjadrovania a terminológia,
 • zrozumiteľnosť pre cieľovú skupinu,
 • kreativita.

Na základe akých kritérií sa vyberie víťaz v rámci záverečného kola (prezentácia)?

Pri hodnotení finálových prezentácií bude porota zohľadňovať najmä tieto kritériá:

 • motivácia pre zvolenú stratégiu,
 • komunikačné schopnosti,
 • reakcia na otázky,
 • dodržanie časového limitu a zapájanie členov tímu.

 Podrobnejšie informácie o priebehu finálového dňa a prípadnej aktualizácii hodnotiacich kritérií pošleme vybraným piatim finalistom vopred e-mailom.

Kde sa budú prezentácie konať?

Prezentácie sa budú konať v priestoroch príslušnej národnej centrálnej banky. Podrobnejšie informácie o termíne a technických požiadavkách budú poskytnuté s blížiacim sa začiatkom tohto kola súťaže. 

Čo bude súčasťou záverečného odovzdávania cien na európskej úrovni?

Všetky víťazné tímy dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien s účasťou prezidentky ECB a guvernérov národných centrálnych bánk, ktoré sa uskutoční v Európskej centrálnej banke vo Frankfurte nad Mohanom. Počas ich dvojdňovej návštevy v ECB sa zároveň víťazné tímy budú môcť zapojiť do panelových diskusií a zúčastniť sa na rôznych prehliadkach.

Ako bude zabezpečená ochrana mojich osobných údajov?

Osobné údaje účastníkov súťaže sa budú spracúvať v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Čo ak náš tím bude musieť z nejakého dôvodu zo súťaže odstúpiť?

Počas prvého a druhého kola (kvíz a zadanie) je možné zo súťaže odstúpiť kedykoľvek a bez ohlásenia. No ak už bol váš tím vybratý a pozvaný do záverečného kola (prezentácia) a toto pozvanie ste prijali, vedúci vášho tímu by mal čím skôr informovať kontaktnú osobu vo vašej národnej centrálnej banke. Príslušná národná centrálna banka tak môže do záverečného kola pozvať iný tím.

Na koho sa môžeme obrátiť s ďalšími otázkami?

Obráťte sa na svoju kontaktnú osobu v príslušnej národnej centrálnej banke.

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

OTESTUJ SA

V SKÚŠOBNEJ VERZII

KVÍZU!

MATERIÁLY

Nájdete nás na Facebooku